Dekoracja przestrzenna Księżyc

Okrągła dekoracja przestrzenna imitująca księżyc,
która wprawi w zachwyt każdego miłośnika niebanalnych dodatków do wnętrz!
Do wyboru księżyc o średnicy 30, 50 lub 80 cm.

Nadruk wykonany jest cyfrowo na folii o matowym wykończeniu – dzięki temu można przecierać dekorację za pomocą wilgotnej ściereczki.

Całość na podkładce z wytrzymałego, sztywnego tworzywa (spienione PCV) w kolorze czarnym.

Księżyc zamontujesz wygodnie przy pomocy rzepów do mocowania ram i obrazów (nie są dołączone do zestawu).

Kup teraz

Sprzedawca: Fox Art Studio Justyna Haczek
Termin realizacji: 5 dni roboczych
Cena produktu zawiera koszt przesyłki kurierskiej na terenie Polski

Kontakt do sprzedawcy

kontakt@foxartstudio.pl

FOX ART STUDIO Justyna Haczek
Boh. Warszawy 2a/15
43-300 Bielsko-Biała
NIP: 6492199133

REGULAMIN SPRZEDAŻY www.indiedesigners.pl/dekoracja-przestrzenna-ksiezyc/

WARUNKI SPRZEDAŻY DEKORACJI PRZESTRZENNEJ KSIĘŻYC

 

Drogi Kliencie,

dziękujemy za odwiedzenie naszej strony sprzedażowej udostępnionej pod adresem internetowym www.indiedesigners.pl/dekoracja-przestrzenna-ksiezyc (dalej jako: „Strona Sprzedażowa”, „Strona Internetowa”). Celem Strona Sprzedażowa jest m.in. umożliwienie Klientowi złożenie zamówienia i zakupu produktu dekoracja przestrzenna księżyc (dalej jako: „Nazwa Produktu”, „Produkt”).

Za pomocą Strony Internetowej możliwy jest zakup Produktu zarówno w tzw. przedsprzedaży (pre-order), jak i standardowej sprzedaży. Zakup w przedsprzedaży oznacza, że zakup Produktu możliwy jest już teraz, natomiast zostanie on wysłany do Ciebie w późniejszym terminie liczonym od dnia podanego na Stronie Internetowej oraz w regulaminie. W przypadku standardowej sprzedaży Produkt zostanie do Ciebie wysłany niezwłocznie po zakupie, zgodnie z terminem dostawy podanym na Stronie Internetowej oraz w regulaminie.

Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania ze Strony Internetowej, w szczególności zasad i warunków na jakich nastąpi złożenie zamówienia oraz zawarcie i realizacja umowy sprzedaży Produktu. Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji o korzystaniu ze strony sprzedażowej, regulują także zasady korzystania ze Strony Internetowej, w tym kwestie naszej odpowiedzialności. Warunki te znajdą zastosowanie w razie braku innych ustaleń między nami.

Zapraszamy do zapoznania się regulaminem i składania zamówień,

Zespół Fox Art Studio

1)  O NAS

Sprzedawcą Produktów dostępnych na stronie sprzedażowej jest Justyna Haczek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą FOX ART STUDIO Justyna Haczek wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul.Boh. Warszawy 2a/15, 43-300 Bielsko-Biała, NIP 6492199133, REGON 363968884, adres poczty elektronicznej: kontakt@foxartstudio.pl.

2)  DEFINICJE

 1.       Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
 2.       DATA REALIZACJI PRE-ORDER – data będąca początkową datą biegu terminu dostawy zakupionego Produktu objętego przedsprzedażą do Klienta.
 3.       DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 4.        FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny na Stronie Internetowej umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktu do elektronicznego koszyka, podanie danych niezbędnych do realizacji Umowy Sprzedaży oraz – jeżeli to możliwe – określenie innych warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 5.       KLIENT, USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą lub korzystająca albo zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
 6.       KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 7.       PRAWO AUTORSKIE – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.)
 8.       PRODUKT, NAZWA PRODUKTU – dostępna na Stronie Internetowej rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 9.       REGULAMIN – niniejszy regulamin Strony Internetowej określający zasady korzystania z niej oraz warunki sprzedaży Produktu.
 10.       STRONA INTERNETOWA, STRONA SPRZEDAŻOWA – strona internetowa Usługodawcy dostępna pod adresem internetowym www.indiedesigners.pl/dekoracja-przestrzenna-ksiezyc/
 11.      UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Strony Internetowej na warunkach określonych w Regulaminie.
 12.      USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony Internetowej zgodnie z Regulaminem.
 13.      USŁUGODAWCA, SPRZEDAWCA – Justyna Haczek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą FOX ART STUDIO Justyna Haczek wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul.Boh. Warszawy 2a/15, 43-300 Bielsko-Biała, NIP 6492199133, REGON 363968884, adres poczty elektronicznej: kontakt@foxartstudio.pl.
 14.     USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
 15.     ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą.

3)  O STRONIE SPRZEDAŻOWEJ

Strona sprzedażowa umożliwia zawarcie Umowy Sprzedaży Produktu zarówno w tzw. przedsprzedaży (pre-order), jak i standardowej sprzedaży. Zakup w przedsprzedaży oznacza, że zawarcie Umowy Sprzedaży Produktu możliwe jest już teraz, natomiast bieg terminu dostawy rozpocznie swój bieg  nie wcześniej niż Data Realizacji Pre-Order wskazanej na Stronie Internetowej oraz w Regulaminie. W przypadku Umów Sprzedaży zawartych po tej dacie bieg terminu dostawy rozpocznie swój bieg na standardowych zasadach zawartych w Regulaminie.

4)  ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA, ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY PRODUKTU

 1.       Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem i Sprzedawcą ma przebieg według następującego schematu:

1)  Klient składa Zamówienie na Produkt za pomocą Formularza Zamówienia dostępnego na Stronie Internetowej zgodnie z procedurą wskazaną w pkt.  11 ppkt 2 Regulaminu.

2)  Po złożeniu Zamówienia (kliknięcie przez Klienta pola „Potwierdź zakup” w Formularzu Zamówienia) następuje niezwłoczne potwierdzenie przez Sprzedawcę jego otrzymania i jednocześnie przyjęcie do realizacji – w tym momencie zostaje zawarta Umowa Sprzedaży pomiędzy Klientem i Sprzedawcą.

Potwierdzenie otrzymania i przyjęcia Zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany przez Klienta w Formularzu Zamówienia.

 1.       Zamówienie składane za pomocą Formularza Zamówienia powinno zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres dostawy (kraj, ulica i numer, miasto, kod pocztowy, region/województwo), Produkt będący przedmiotem Zamówienia, ilość Produktów. W przypadku Klientów niebędących konsumentami należy podać dodatkowo numer NIP oraz nazwę firmy oraz możliwe jest także podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury.
 2.       Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na Stronie Internetowej oraz (2) przesłanie wiadomości, o której mowa w pkt. 4 ust. 1 Regulaminu.

5)  PRZEDMIOT UMOWY SPRZEDAŻY, DOSTAWA I PŁATNOŚĆ

 1.       Umowa Sprzedaży zawierana jest między Klientem i Sprzedawcą za pośrednictwem Strony Internetowej i na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 2.       Przedmiotem Umowy Sprzedaży zawieranej między Klientem, a Sprzedawcą jest Produkt dostępny na Stronie Internetowej i wybrany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia.
 3.       Cena Produktu uwidoczniona na Stronie Internetowej podana jest w złotych polskich lub – jeżeli jest taka możliwość – w innej wybranej przez Klienta walucie (za pomocą opcji dostępnej na Stronie Sprzedażowej) i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Umowy Sprzedaży, a także o kosztach dostawy i ewentualnych innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na Stronie Internetowej, w trakcie składania Zamówienia – zawsze przed złożeniem Zamówienia i zawarciem Umowy Sprzedaży.
 4.      Sposób, koszt i termin dostawy Produktu:
 5.      Dostawa Produktu do Klienta dokonywana jest przez Sprzedawcę przesyłką kurierską.
 6.      Koszt dostawy Produktu wskazywany jest Klientowi w trakcie składania Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia.
 7.      Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 30 dni kalendarzowych, chyba że w na Stronie Internetowej lub w trakcie składania Zamówienia zostanie wskazany krótszy termin. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy, z zastrzeżeniem że w przypadku Produktów w przedsprzedaży (pre-order) termin ten nie może rozpocząć biegu przed Datą Realizacji Pre-Order wskazanej na Stronie Internetowej oraz w Regulaminie.
 8.      Sposób i termin płatności tytułem Umowy Sprzedaży:
 9.      Płatność tytułem Umowy Sprzedaży może być dokonana – zgodnie z wyborem Klienta w trakcie składania Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia – za pomocą:
 10.      Płatności elektronicznych lub płatności kartą płatniczą za pośrednictwem systemu PayU. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są w takim wypadku za pośrednictwem systemu PayU. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł w całości opłacony, NIP: 779-23-08-495.
 11.      Termin płatności – Klient obowiązany jest dokonać płatności tytułem zawartej Umowy Sprzedaży w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia.

6)  KONTAKT Z NAMI

Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Usługodawcą jest poczta elektroniczna (e-mail: kontakt@foxartstudio.pl) oraz poczta tradycyjna (ul.Boh. Warszawy 2a/15, 43-300 Bielsko-Biała), za pośrednictwem których Usługobiorca może wymieniać z nami informacje dotyczące Strony Internetowej oraz Umów Sprzedaży. Usługobiorcy mogą kontaktować się z Usługodawcą także na inne dopuszczalne prawem sposoby.

7)    REKLAMACJE DOTYCZĄCE UMOWY SPRZEDAŻY

 1.       Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta za Produkt są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
 2.      Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Produkt bez wad.
 3.      Reklamacje związane z Umową Sprzedaży Klient może złożyć na przykład drogą poczty elektronicznej (mailowo) na adres: kontakt@foxartstudio.pl lub pisemnie na adres: ul.Boh. Warszawy 2a/15, 43-300 Bielsko-Biała.
 4.       Sprzedawca zaleca podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) roszczenie Klienta; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 5.       Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku konsumentów brak ustosunkowania się w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

8)    ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1.       Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Klientów będących konsumentami.
 2.       Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów (1) o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (3) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy; (4) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 3.       Z zastrzeżeniem 8 ppkt 2 Regulaminu konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8 ppkt 5 Regulaminu.
 4.       Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: pisemnie na adres: ul.Boh. Warszawy 2a/15, 43-300 Bielsko-Biała lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@foxartstudio.pl.
 5.       Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:
 6.       Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny na Stronie Internetowej, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7.       Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 8.       W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 9.       Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, albo (2) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy. Dla pozostałych umów bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
 10.       W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 11.       Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny na Stronie Internetowej). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 12.       Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: ul.Boh. Warszawy 2a/15, 43-300 Bielsko-Biała.
 13.     Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

9)    POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 1.       Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Klientów będących konsumentami.
 2.       Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
 3.       Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 – 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
 4.       Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

10)  POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 1.       Niniejszy punkt regulaminu ma zastosowanie jedynie do Klientów niebędących konsumentami.
 2.       Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 3.       Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 4.       W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 5.       Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.
 6.       Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

11)  USŁUGI ELEKTRONICZNE NA STRONIE INTERNETOWEJ

 1.       Na Stronie Internetowej dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Formularz Zamówienia. Usługi Elektroniczne są nieodpłatne.
 2.       Złożenie Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia następuje po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia dostępnego na Stronie Internetowej i (2) kliknięciu pola akcji „Potwierdzam zakup” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na Stronie Internetowej). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres (kraj, ulica i numer, miasto, kod pocztowy, region/województwo). W przypadku Klientów niebędących konsumentami należy podać dodatkowo numer NIP oraz nazwę firmy.
 3.       Skorzystanie z Formularza Zamówienia ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
 4.       Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop, tablet, smartfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 9.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej; (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 5.       Usługobiorca jest obowiązany do korzystania ze Strony Internetowej w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 6.       Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Strony Internetowej (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 7 Regulaminu) można składać na przykład w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@foxartstudio.pl lub pisemnie na adres: ul.Boh. Warszawy 2a/15, 43-300 Bielsko-Biała. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych.

12)  POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1.       Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Strony Internetowej jest Sprzedawca.
 2.       Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) (zwana dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3.       Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 4.       Dane osobowe zbierane przez administratora za pośrednictwem Strony Internetowej zbierane są w celu zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej.
 5.       Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sprzedawcy:
 6.    W przypadku Klienta, który korzysta ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Sprzedawcy.
 7.    W przypadku Klienta, który korzysta ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności na Stronie Internetowej.
 8.       Usługobiorca/Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Żądanie w tym zakresie może zostać złożone na przykład w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@foxartstudio.pl. lub pisemnie na adres: ul.Boh. Warszawy 2a/15, 43-300 Bielsko-Biała. Ponadto każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Sprzedawcy, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 9.       Podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy lub Klienta jest konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem.
 10.       Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej wskazane są także każdorazowo na Stronie Internetowej przed zawarciem danej umowy.

13)  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1.       Umowy zawierane poprzez Stronę Internetową zawierane są w języku polskim.
 2.       W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

Dziękujemy za uważną lekturę!

W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt bezpośrednio z Państwa opiekunem lub korzystając z danych podanych na wstępie.

Zapraszamy do współpracy,

Zespół FOX ART STUDIO

 

14)  WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

–   Adresat:

 

FOX ART STUDIO Justyna Haczek

Boh. Warszawy 2a/15

43-300 Bielsko-Biała

kontakt@foxartstudio.pl

–   Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

–   Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

–   Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

–   Adres konsumenta(-ów)

–   Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

–   Data

(*) Niepotrzebne skreślić.