Mapa Zdrapka

Travel Map™ Holiday World to unikatowa i bardzo kolorowa, osobista mapa dla każdego miłośnika wakacyjnych podróży. Jest wygodnym i bardzo fajnym sposobem zaznaczania miejsc w których byłeś i pielęgnowania pięknych wspomnień z wakacji.

Travel Map™ Holiday World jest bardzo kolorową, osobistą mapą świata stworzoną specjalnie dla podróżników. Została pokryta specjalną srebrną powłoką do zdrapywania. Możesz z łatwością zaznaczyć państwa które odwiedziłeś i wakacyjne szaleństwa które zrealizowałeś. Po prostu usuń srebrną warstwę do zdrapywania i odkryj miejsca w których już byłeś tworząc kolorowy zapis historii swoich podróży.

Tra­vel Map™ Holi­day World pięk­nie pre­zen­tu­je się w nowo­cze­snych, kolo­ro­wych i odważ­nych wnę­trzach. Jest wspa­nia­łym pomy­słem na pre­zent dla prze­bo­jo­wych i otwar­tych wiel­bi­cie­li waka­cyj­nych woja­ży.

Odkryj rów­nież 15 świet­nych pomy­słów na wyjazd i listę sza­lo­nych rze­czy któ­re moż­na zro­bić pod­czas waka­cji.

Dodat­ko­wo możesz spe­cjal­nym czer­wo­nym pisa­kiem ryso­wać pla­ny swo­ich kolej­nych podró­ży i zazna­czać na mapie kolej­ne miej­sca któ­re chcesz odwie­dzić. Wszyst­kie zapi­ski moż­na łatwo usu­nąć dołą­czo­ną do zasta­wu szmat­ką.

Każda mapa Travel Map™ Holiday World zapakowana jest w kolorową tubę, która chroni ją przed uszkodzeniami i rozwiązuje problem pakowania prezentu. Proste.
Na tubie jest ukryte są dodatkowe ciekawe informacje o podróżach, opakowanie ma charakter informacyjny i motywacyjny.

W zesta­wie:

Tra­vel Map™ Holi­day World
Desi­gner­ska tuba do prze­cho­wy­wa­nia
Instruk­cja

Roz­miar mapy: 80 x 60 cm
Roz­miar tuby: 64 x 7 cm

Kup teraz

Sprze­daw­ca: AdBet­ter Mariusz Woź­nic­ki
Ter­min reali­za­cji: 3 dni robo­cze
Cena pro­duk­tu zawie­ra koszt prze­sył­ki kurier­skiej na tere­nie Pol­ski

Kontakt do sprzedawcy

sklep@mapkazdrapka.pl
tel. 503 105 825

AdBet­ter Mariusz Woź­nic­ki
ul. Miń­ska 25 lok. 16
03–808 War­sza­wa
NIP: 774–240- 37–19

REGULAMIN SPRZEDAŻY www.indiedesigners.pl/mapa-zdrapka-holiday-world/

WARUNKI SPRZEDAŻY MAPY ZDRAPKI

 

Dro­gi Klien­cie,

dzię­ku­je­my za odwie­dze­nie naszej stro­ny sprze­da­żo­wej udo­stęp­nio­nej pod adre­sem inter­ne­to­wym http://designersko.pl/mapa-zdrapka-holiday-world/ (dalej jako: „Stro­na Sprze­da­żo­wa”, „Stro­na Inter­ne­to­wa”). Celem Stro­ny Sprze­da­żo­wej jest m.in. umoż­li­wie­nie Klien­to­wi zło­że­nie zamó­wie­nia i zaku­pu pro­duk­tu Mapa Zdrap­ka (dalej jako: „Nazwa Pro­duk­tu”, „Pro­dukt”).

Za pomo­cą Stro­ny Inter­ne­to­wej moż­li­wy jest zakup Pro­duk­tu zarów­no w tzw. przed­sprze­da­ży (pre-order), jak i stan­dar­do­wej sprze­da­ży. Zakup w przed­sprze­da­ży ozna­cza, że zakup Pro­duk­tu moż­li­wy jest już teraz, nato­miast zosta­nie on wysła­ny do Cie­bie w póź­niej­szym ter­mi­nie liczo­nym od dnia poda­ne­go na Stro­nie Inter­ne­to­wej oraz w regu­la­mi­nie. W przy­pad­ku stan­dar­do­wej sprze­da­ży Pro­dukt zosta­nie do Cie­bie wysła­ny nie­zwłocz­nie po zaku­pie, zgod­nie z ter­mi­nem dosta­wy poda­nym na Stro­nie Inter­ne­to­wej oraz w regu­la­mi­nie.

For­mu­ła niniej­sze­go regu­la­mi­nu zakła­da usta­le­nie ogól­nych zasad i warun­ków korzy­sta­nia ze Stro­ny Inter­ne­to­wej, w szcze­gól­no­ści zasad i warun­ków na jakich nastą­pi zło­że­nie zamó­wie­nia oraz zawar­cie i reali­za­cja umo­wy sprze­da­ży Pro­duk­tu. Niniej­sze warun­ki, w razie pod­ję­cia decy­zji o korzy­sta­niu ze stro­ny sprze­da­żo­wej, regu­lu­ją tak­że zasa­dy korzy­sta­nia ze Stro­ny Inter­ne­to­wej, w tym kwe­stie naszej odpo­wie­dzial­no­ści. Warun­ki te znaj­dą zasto­so­wa­nie w razie bra­ku innych usta­leń mię­dzy nami.

Zapra­sza­my do zapo­zna­nia się regu­la­mi­nem i skła­da­nia zamó­wień,

Zespół AdBet­ter

1)  O NAS

Sprze­daw­cą Pro­duk­tów dostęp­nych na stro­nie sprze­da­żo­wej jest Mariusz Woź­nic­ki pro­wa­dzą­ca dzia­łal­ność gospo­dar­czą pod fir­mą AdBet­ter Mariusz Woź­nic­ki wpi­sa­na do Cen­tral­nej Ewi­den­cji i Infor­ma­cji o Dzia­łal­no­ści Gospo­dar­czej Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej pro­wa­dzo­nej przez mini­stra wła­ści­we­go do spraw gospo­dar­ki, posia­da­ją­ca: adres miej­sca wyko­ny­wa­nia dzia­łal­no­ści i adres do dorę­czeń: ul. Miń­ska 25 lok. 16, 03–808 War­sza­wa, NIP 774–240- 37–19, REGON 611408254, adres pocz­ty elek­tro­nicz­nej: sklep@mapkazdrapka.pl, numer tele­fo­nu: 503 105 825.

2)  DEFINICJE

 1.       Defi­ni­cje uży­te w niniej­szym Regu­la­mi­nie ozna­cza­ją:
 2.       DATA REALIZACJI PRE-ORDER – data będą­ca począt­ko­wą datą bie­gu ter­mi­nu dosta­wy zaku­pio­ne­go Pro­duk­tu obję­te­go przed­sprze­da­żą do Klien­ta.
 3.       DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od ponie­dział­ku do piąt­ku z wyłą­cze­niem dni usta­wo­wo wol­nych od pra­cy.
 4.       FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usłu­ga Elek­tro­nicz­na, inte­rak­tyw­ny for­mu­larz dostęp­ny na Stro­nie Inter­ne­to­wej umoż­li­wia­ją­cy zło­że­nie Zamó­wie­nia, w szcze­gól­no­ści poprzez doda­nie Pro­duk­tu do elek­tro­nicz­ne­go koszy­ka, poda­nie danych nie­zbęd­nych do reali­za­cji Umo­wy Sprze­da­ży oraz – jeże­li to moż­li­we – okre­śle­nie innych warun­ków Umo­wy Sprze­da­ży, w tym spo­so­bu dosta­wy i płat­no­ści.
 5.       KLIENT, USŁUGOBIORCA – (1) oso­ba fizycz­na posia­da­ją­ca peł­ną zdol­ność do czyn­no­ści praw­nych, a w wypad­kach prze­wi­dzia­nych przez prze­pi­sy powszech­nie obo­wią­zu­ją­ce tak­że oso­ba fizycz­na posia­da­ją­ca ogra­ni­czo­ną zdol­ność do czyn­no­ści praw­nych; (2) oso­ba praw­na; albo (3) jed­nost­ka orga­ni­za­cyj­na nie­po­sia­da­ją­ca oso­bo­wo­ści praw­nej, któ­rej usta­wa przy­zna­je zdol­ność praw­ną; — któ­ra zawar­ła lub zamie­rza zawrzeć Umo­wę Sprze­da­ży Pro­duk­tu ze Sprze­daw­cą lub korzy­sta­ją­ca albo zamie­rza­ją­ca korzy­stać z Usłu­gi Elek­tro­nicz­nej.
 6.       KODEKS CYWILNY – usta­wa kodeks cywil­ny z dnia 23 kwiet­nia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 7.       PRAWO AUTORSKIE – usta­wa o pra­wie autor­skim i pra­wach pokrew­nych z dnia 4 lute­go 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.)
 8.       PRODUKT, NAZWA PRODUKTU – dostęp­na na Stro­nie Inter­ne­to­wej rzecz rucho­ma mogą­ca być lub będą­ca przed­mio­tem Umo­wy Sprze­da­ży mię­dzy Klien­tem a Sprze­daw­cą.
 9.       REGULAMIN – niniej­szy regu­la­min Stro­ny Inter­ne­to­wej okre­śla­ją­cy zasa­dy korzy­sta­nia z niej oraz warun­ki sprze­da­ży Pro­duk­tu.
 10.       STRONA INTERNETOWA, STRONA SPRZEDAŻOWA – stro­na inter­ne­to­wa Usłu­go­daw­cy dostęp­na pod adre­sem inter­ne­to­wym www.indiedesigners.pl/mapa-zdrapka-holiday-world/.
 11.        UMOWA SPRZEDAŻY – umo­wa sprze­da­ży Pro­duk­tu zawie­ra­na albo zawar­ta mię­dzy Klien­tem a Sprze­daw­cą za pośred­nic­twem Stro­ny Inter­ne­to­wej na warun­kach okre­ślo­nych w Regu­la­mi­nie.
 12.        USŁUGA ELEKTRONICZNA – usłu­ga świad­czo­na dro­gą elek­tro­nicz­ną przez Usłu­go­daw­cę na rzecz Usłu­go­bior­cy za pośred­nic­twem Stro­ny Inter­ne­to­wej zgod­nie z Regu­la­mi­nem.
 13.        USŁUGODAWCA, SPRZEDAWCA – Mariusz Woź­nic­ki pro­wa­dzą­cy dzia­łal­ność gospo­dar­czą pod fir­mą AdBet­ter Mariusz Woź­nic­ki wpi­sa­na do Cen­tral­nej Ewi­den­cji i Infor­ma­cji o Dzia­łal­no­ści Gospo­dar­czej Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej pro­wa­dzo­nej przez mini­stra wła­ści­we­go do spraw gospo­dar­ki, posia­da­ją­ca: adres miej­sca wyko­ny­wa­nia dzia­łal­no­ści i adres do dorę­czeń: ul. Miń­ska 25 lok. 16, 03–808 War­sza­wa, NIP 774–240- 37–19, REGON 611408254, adres pocz­ty elek­tro­nicz­nej: sklep@mapkazdrapka.pl, numer tele­fo­nu: 503 105 825.
 14.     USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – usta­wa z dnia 30 maja 2014 r. o pra­wach kon­su­men­ta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
 15.      ZAMÓWIENIE – oświad­cze­nie woli Klien­ta skła­da­ne za pomo­cą For­mu­la­rza Zamó­wie­nia i zmie­rza­ją­ce bez­po­śred­nio do zawar­cia Umo­wy Sprze­da­ży ze Sprze­daw­cą.

3)  O STRONIE SPRZEDAŻOWEJ

Stro­na Sprze­da­żo­wa umoż­li­wia zawar­cie Umo­wy Sprze­da­ży Pro­duk­tu zarów­no w tzw. przed­sprze­da­ży (pre-order), jak i stan­dar­do­wej sprze­da­ży. Zakup w przed­sprze­da­ży ozna­cza, że zawar­cie Umo­wy Sprze­da­ży Pro­duk­tu moż­li­we jest już teraz, nato­miast bieg ter­mi­nu dosta­wy roz­pocz­nie swój bieg nie wcze­śniej niż Data Reali­za­cji Pre-Order wska­za­nej na Stro­nie Inter­ne­to­wej oraz w Regu­la­mi­nie. W przy­pad­ku Umów Sprze­da­ży zawar­tych po tej dacie bieg ter­mi­nu dosta­wy roz­pocz­nie swój bieg na stan­dar­do­wych zasa­dach zawar­tych w Regu­la­mi­nie.

4)  ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA, ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY PRODUKTU

 1.       Zawar­cie Umo­wy Sprze­da­ży mię­dzy Klien­tem i Sprze­daw­cą ma prze­bieg według nastę­pu­ją­ce­go sche­ma­tu:

1) Klient skła­da Zamó­wie­nie na Pro­dukt za pomo­cą For­mu­la­rza Zamó­wie­nia dostęp­ne­go na Stro­nie Inter­ne­to­wej zgod­nie z pro­ce­du­rą wska­za­ną w pkt.  11 ppkt 2 Regu­la­mi­nu.

2) Po zło­że­niu Zamó­wie­nia (klik­nię­cie przez Klien­ta pola „Potwierdź zakup” w For­mu­la­rzu Zamó­wie­nia) nastę­pu­je nie­zwłocz­ne potwier­dze­nie przez Sprze­daw­cę jego otrzy­ma­nia i jed­no­cze­śnie przy­ję­cie do reali­za­cji – w tym momen­cie zosta­je zawar­ta Umo­wa Sprze­da­ży pomię­dzy Klien­tem i Sprze­daw­cą.

Potwier­dze­nie otrzy­ma­nia i przy­ję­cia Zamó­wie­nia do reali­za­cji nastę­pu­je poprzez prze­sła­nie wia­do­mo­ści za pośred­nic­twem pocz­ty elek­tro­nicz­nej na adres poda­ny przez Klien­ta w For­mu­la­rzu Zamó­wie­nia.

 1.       Zamó­wie­nie skła­da­ne za pomo­cą For­mu­la­rza Zamó­wie­nia powin­no zawie­rać co naj­mniej: imię i nazwi­sko, adres pocz­ty elek­tro­nicz­nej, adres dosta­wy (kraj, uli­ca i numer, mia­sto, kod pocz­to­wy, region/województwo), Pro­dukt będą­cy przed­mio­tem Zamó­wie­nia, ilość Pro­duk­tów. W przy­pad­ku Klien­tów nie­bę­dą­cych kon­su­men­ta­mi nale­ży podać dodat­ko­wo numer NIP oraz nazwę fir­my oraz moż­li­we jest tak­że poda­nie danych nie­zbęd­nych do wysta­wie­nia fak­tu­ry.
 2.       Utrwa­le­nie, zabez­pie­cze­nie oraz udo­stęp­nie­nie tre­ści zawie­ra­nej Umo­wy Sprze­da­ży nastę­pu­je poprzez (1) udo­stęp­nie­nie niniej­sze­go Regu­la­mi­nu na Stro­nie Inter­ne­to­wej oraz (2) prze­sła­nie wia­do­mo­ści, o któ­rej mowa w pkt. 4 ust. 1 Regu­la­mi­nu.

5)  PRZEDMIOT UMOWY SPRZEDAŻY, DOSTAWA I PŁATNOŚĆ

 1.       Umo­wa Sprze­da­ży zawie­ra­na jest mię­dzy Klien­tem i Sprze­daw­cą za pośred­nic­twem Stro­ny Inter­ne­to­wej i na warun­kach wska­za­nych w niniej­szym Regu­la­mi­nie.
 2.       Przed­mio­tem Umo­wy Sprze­da­ży zawie­ra­nej mię­dzy Klien­tem, a Sprze­daw­cą jest Pro­dukt dostęp­ny na Stro­nie Inter­ne­to­wej i wybra­ny przez Klien­ta w trak­cie skła­da­nia Zamó­wie­nia poprzez For­mu­larz Zamó­wie­nia.
 3.       Cena Pro­duk­tu uwi­docz­nio­na na Stro­nie Inter­ne­to­wej poda­na jest w zło­tych pol­skich lub – jeże­li jest taka moż­li­wość – w innej wybra­nej przez Klien­ta walu­cie (za pomo­cą opcji dostęp­nej na Stro­nie Sprze­da­żo­wej) i zawie­ra podat­ki. O łącz­nej cenie wraz z podat­ka­mi Pro­duk­tu będą­ce­go przed­mio­tem Umo­wy Sprze­da­ży, a tak­że o kosz­tach dosta­wy i ewen­tu­al­nych innych kosz­tach, a gdy nie moż­na usta­lić wyso­ko­ści tych opłat – o obo­wiąz­ku ich uisz­cze­nia, Klient jest infor­mo­wa­ny na Stro­nie Inter­ne­to­wej, w trak­cie skła­da­nia Zamó­wie­nia — zawsze przed zło­że­niem Zamó­wie­nia i zawar­ciem Umo­wy Sprze­da­ży.
 4.       Spo­sób, koszt i ter­min dosta­wy Pro­duk­tu:
 5.      Dosta­wa Pro­duk­tu do Klien­ta doko­ny­wa­na jest przez Sprze­daw­cę prze­sył­ką kurier­ską.
 6.       Koszt dosta­wy jest wli­czo­ny w cenę pro­duk­tu.
 7.       Ter­min dosta­wy Pro­duk­tu do Klien­ta wyno­si do 30 dni kalen­da­rzo­wych, chy­ba że w na Stro­nie Inter­ne­to­wej lub w trak­cie skła­da­nia Zamó­wie­nia zosta­nie wska­za­ny krót­szy ter­min. Począ­tek bie­gu ter­mi­nu dosta­wy Pro­duk­tu do Klien­ta liczy się od dnia uzna­nia rachun­ku ban­ko­we­go lub kon­ta roz­li­cze­nio­we­go Sprze­daw­cy, z zastrze­że­niem że w przy­pad­ku Pro­duk­tów w przed­sprze­da­ży (pre-order) ter­min ten nie może roz­po­cząć bie­gu przed Datą Reali­za­cji Pre-Order wska­za­nej na Stro­nie Inter­ne­to­wej oraz w Regu­la­mi­nie.
 8.       Spo­sób i ter­min płat­no­ści tytu­łem Umo­wy Sprze­da­ży:
 9.       Płat­ność tytu­łem Umo­wy Sprze­da­ży może być doko­na­na – zgod­nie z wybo­rem Klien­ta w trak­cie skła­da­nia Zamó­wie­nia za pomo­cą For­mu­la­rza Zamó­wie­nia – za pomo­cą:
 10.      Płat­no­ści pie­nią­dzem elek­tro­nicz­nym za pośred­nic­twem sys­te­mu Pay­Pal. Roz­li­cze­nia trans­ak­cji płat­no­ścia­mi pie­nią­dzem elek­tro­nicz­nym prze­pro­wa­dza­ne są w takim wypad­ku za pośred­nic­twem sys­te­mu Pay­Pal. Obsłu­gę płat­no­ści pie­nią­dzem elek­tro­nicz­nym pro­wa­dzi spół­ka Pay­Pal (Euro­pe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (zare­je­stro­wa­na w R.C.S. Luxem­bo­urg pod nume­rem B 118 349), z ofi­cjal­ną sie­dzi­bą w Luk­sem­bur­gu, L-2449, dys­po­nu­je waż­ną licen­cją jako luk­sem­bur­ska insty­tu­cja kre­dy­to­wa w rozu­mie­niu arty­ku­łu 2 usta­wy o sek­to­rze finan­so­wym z 5 kwiet­nia 1993 roku (z póź­niej­szy­mi zmia­na­mi) i pod­le­ga ści­słe­mu nad­zo­ro­wi luk­sem­bur­skie­go orga­nu kon­tro­l­ne­go, Com­mis­sion de Surve­il­lan­ce du Sec­teur Finan­cier (Komi­sji Nad­zo­ru Sek­to­ra Finan­so­we­go).
 11.       Ter­min płat­no­ści – Klient obo­wią­za­ny jest doko­nać płat­no­ści tytu­łem zawar­tej Umo­wy Sprze­da­ży w ter­mi­nie 7 dni kalen­da­rzo­wych od dnia jej zawar­cia.

6)  KONTAKT Z NAMI

Zasad­ni­czą for­mą bie­żą­cej komu­ni­ka­cji na odle­głość z Usłu­go­daw­cą jest pocz­ta elek­tro­nicz­na (e-mail: sklep@mapkazdrapka.pl) oraz pocz­ta tra­dy­cyj­na (ul. Miń­ska 25 lok. 16, 03–808 War­sza­wa), za pośred­nic­twem któ­rych Usłu­go­bior­ca może wymie­niać z nami infor­ma­cje doty­czą­ce Stro­ny Inter­ne­to­wej oraz Umów Sprze­da­ży. Usłu­go­bior­cy mogą kon­tak­to­wać się z Usłu­go­daw­cą tak­że na inne dopusz­czal­ne pra­wem spo­so­by.

7)    REKLAMACJE DOTYCZĄCE UMOWY SPRZEDAŻY

 1.       Pod­sta­wa i zakres odpo­wie­dzial­no­ści Sprze­daw­cy wzglę­dem Klien­ta za Pro­dukt są okre­ślo­ne powszech­nie obo­wią­zu­ją­cy­mi prze­pi­sa­mi pra­wa, w szcze­gól­no­ści w Kodek­sie Cywil­nym.
 2.      Sprze­daw­ca jest obo­wią­za­ny dostar­czyć Pro­dukt bez wad.
 3.      Rekla­ma­cje zwią­za­ne z Umo­wą Sprze­da­ży Klient może zło­żyć na przy­kład dro­gą pocz­ty elek­tro­nicz­nej (mailo­wo) na adres: sklep@mapkazdrapka.pl lub pisem­nie na adres:ul. Miń­ska 25 lok. 16, 03–808 War­sza­wa.
 4.       Sprze­daw­ca zale­ca poda­nie w opi­sie rekla­ma­cji: (1) infor­ma­cji i oko­licz­no­ści doty­czą­cych przed­mio­tu rekla­ma­cji, w szcze­gól­no­ści rodza­ju i daty wystą­pie­nia nie­pra­wi­dło­wo­ści; (2) rosz­cze­nie Klien­ta; oraz (3) danych kon­tak­to­wych skła­da­ją­ce­go rekla­ma­cję – uła­twi to i przy­spie­szy roz­pa­trze­nie rekla­ma­cji. Wymo­gi poda­ne w zda­niu poprzed­nim mają for­mę jedy­nie zale­ce­nia i nie wpły­wa­ją na sku­tecz­ność rekla­ma­cji zło­żo­nych z pomi­nię­ciem zale­ca­ne­go opi­su rekla­ma­cji.
 5.       Sprze­daw­ca usto­sun­ku­je się do rekla­ma­cji nie­zwłocz­nie, nie póź­niej niż w ter­mi­nie 14 dni kalen­da­rzo­wych od dnia jej zło­że­nia. W przy­pad­ku kon­su­men­tów brak usto­sun­ko­wa­nia się w powyż­szym ter­mi­nie ozna­cza, że Sprze­daw­ca uznał rekla­ma­cję za uza­sad­nio­ną.

8)    ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1.       Niniej­szy punkt Regu­la­mi­nu ma zasto­so­wa­nie jedy­nie do Klien­tów będą­cych kon­su­men­ta­mi.
 2.       Pra­wo odstą­pie­nia od umo­wy zawar­tej na odle­głość nie przy­słu­gu­je kon­su­men­to­wi w odnie­sie­niu do umów (1) o świad­cze­nie usług, jeże­li Usłu­go­daw­ca wyko­nał w peł­ni usłu­gę za wyraź­ną zgo­dą kon­su­men­ta, któ­ry został poin­for­mo­wa­ny przed roz­po­czę­ciem świad­cze­nia, że po speł­nie­niu świad­cze­nia przez Sprze­daw­cę utra­ci pra­wo odstą­pie­nia od umo­wy; (2) w któ­rej przed­mio­tem świad­cze­nia jest rzecz nie­pre­fa­bry­ko­wa­na, wypro­du­ko­wa­ny według spe­cy­fi­ka­cji kon­su­men­ta lub słu­żą­ca zaspo­ko­je­niu jego zin­dy­wi­du­ali­zo­wa­nych potrzeb; (3) o dostar­cza­nie tre­ści cyfro­wych, któ­re nie są zapi­sa­ne na nośni­ku mate­rial­nym, jeże­li speł­nia­nie świad­cze­nia roz­po­czę­ło się za wyraź­ną zgo­dą kon­su­men­ta przed upły­wem ter­mi­nu do odstą­pie­nia od umo­wy i po poin­for­mo­wa­niu go przez Sprze­daw­cę o utra­cie pra­wa odstą­pie­nia od umo­wy; (4) w któ­rej przed­mio­tem świad­cze­nia są nagra­nia dźwię­ko­we lub wizu­al­ne albo pro­gra­my kom­pu­te­ro­we dostar­cza­ne w zapie­czę­to­wa­nym opa­ko­wa­niu, jeże­li opa­ko­wa­nie zosta­ło otwar­te po dostar­cze­niu.
 3.       Z zastrze­że­niem 8 ppkt 2 Regu­la­mi­nu kon­su­ment, któ­ry zawarł umo­wę na odle­głość, może w ter­mi­nie 14 dni kalen­da­rzo­wych odstą­pić od niej bez poda­wa­nia przy­czy­ny i bez pono­sze­nia kosz­tów, z wyjąt­kiem kosz­tów okre­ślo­nych w pkt. 8 ppkt 5 Regu­la­mi­nu.
 4.       Do zacho­wa­nia ter­mi­nu na odstą­pie­nie od umo­wy wystar­czy wysła­nie oświad­cze­nia przed jego upły­wem. Oświad­cze­nie o odstą­pie­niu od umo­wy może zostać zło­żo­ne na przy­kład: pisem­nie na adres: ul. Miń­ska 25 lok. 16, 03–808 War­sza­wa lub w for­mie elek­tro­nicz­nej za pośred­nic­twem pocz­ty elek­tro­nicz­nej na adres: sklep@mapkazdrapka.pl.
 5.       Moż­li­we kosz­ty zwią­za­ne z odstą­pie­niem przez kon­su­men­ta od umo­wy, któ­re obo­wią­za­ny jest ponieść kon­su­ment:
 6.       Jeże­li kon­su­ment wybrał spo­sób dosta­wy Pro­duk­tu inny niż naj­tań­szy zwy­kły spo­sób dosta­wy dostęp­ny na Stro­nie Inter­ne­to­wej, Sprze­daw­ca nie jest zobo­wią­za­ny do zwro­tu kon­su­men­to­wi ponie­sio­nych przez nie­go dodat­ko­wych kosz­tów.
 7.       Kon­su­ment pono­si bez­po­śred­nie kosz­ty zwro­tu Pro­duk­tu.
 8.       W przy­pad­ku Pro­duk­tu będą­ce­go usłu­gą, któ­rej wyko­ny­wa­nie — na wyraź­ne żąda­nie kon­su­men­ta — roz­po­czę­ło się przed upły­wem ter­mi­nu do odstą­pie­nia od umo­wy, kon­su­ment, któ­ry wyko­nu­je pra­wo odstą­pie­nia od umo­wy po zgło­sze­niu takie­go żąda­nia, ma obo­wią­zek zapła­ty za świad­cze­nia speł­nio­ne do chwi­li odstą­pie­nia od umo­wy. Kwo­tę zapła­ty obli­cza się pro­por­cjo­nal­nie do zakre­su speł­nio­ne­go świad­cze­nia, z uwzględ­nie­niem uzgod­nio­nej w umo­wie ceny lub wyna­gro­dze­nia. Jeże­li cena lub wyna­gro­dze­nie są nad­mier­ne, pod­sta­wą obli­cze­nia tej kwo­ty jest war­tość ryn­ko­wa speł­nio­ne­go świad­cze­nia.
 9.       Bieg ter­mi­nu do odstą­pie­nia od umo­wy roz­po­czy­na się dla umo­wy, w wyko­na­niu któ­rej Sprze­daw­ca wyda­je rzecz, będąc zobo­wią­za­ny do prze­nie­sie­nia jej wła­sno­ści – od obję­cia rze­czy w posia­da­nie przez kon­su­men­ta lub wska­za­ną przez nie­go oso­bę trze­cią inną niż prze­woź­nik, w przy­pad­ku umo­wy, któ­ra: (1) obej­mu­je wie­le rze­czy, któ­re są dostar­cza­ne osob­no, par­tia­mi lub w czę­ściach – od obję­cia w posia­da­nie ostat­niej rze­czy, par­tii lub czę­ści, albo (2) pole­ga na regu­lar­nym dostar­cza­niu rze­czy przez czas ozna­czo­ny – od obję­cia w posia­da­nie pierw­szej z rze­czy. Dla pozo­sta­łych umów bieg ter­mi­nu do odstą­pie­nia od umo­wy roz­po­czy­na się od dnia zawar­cia umo­wy.
 10.       W przy­pad­ku odstą­pie­nia od umo­wy zawar­tej na odle­głość umo­wę uwa­ża się za nie­za­war­tą.
 11.       Sprze­daw­ca ma obo­wią­zek nie­zwłocz­nie, nie póź­niej niż w ter­mi­nie 14 dni kalen­da­rzo­wych od dnia otrzy­ma­nia oświad­cze­nia kon­su­men­ta o odstą­pie­niu od umo­wy, zwró­cić kon­su­men­to­wi wszyst­kie doko­na­ne przez nie­go płat­no­ści, w tym kosz­ty dosta­wy Pro­duk­tu (z wyjąt­kiem dodat­ko­wych kosz­tów wyni­ka­ją­cych z wybra­ne­go przez Klien­ta spo­so­bu dosta­wy inne­go niż naj­tań­szy zwy­kły spo­sób dosta­wy dostęp­ny na Stro­nie Inter­ne­to­wej). Sprze­daw­ca doko­nu­je zwro­tu płat­no­ści przy uży­ciu takie­go same­go spo­so­bu płat­no­ści, jakie­go użył kon­su­ment, chy­ba że kon­su­ment wyraź­nie zgo­dził się na inny spo­sób zwro­tu, któ­ry nie wią­że się dla nie­go z żad­ny­mi kosz­ta­mi. Jeże­li Sprze­daw­ca nie zapro­po­no­wał, że sam odbie­rze Pro­dukt od kon­su­men­ta, może wstrzy­mać się ze zwro­tem płat­no­ści otrzy­ma­nych od kon­su­men­ta do chwi­li otrzy­ma­nia Pro­duk­tu z powro­tem lub dostar­cze­nia przez kon­su­men­ta dowo­du jego ode­sła­nia, w zależ­no­ści od tego, któ­re zda­rze­nie nastą­pi wcze­śniej.
 12.       Kon­su­ment ma obo­wią­zek nie­zwłocz­nie, nie póź­niej niż w ter­mi­nie 14 dni kalen­da­rzo­wych od dnia, w któ­rym odstą­pił od umo­wy, zwró­cić Pro­dukt Sprze­daw­cy lub prze­ka­zać go oso­bie upo­waż­nio­nej przez Sprze­daw­cę do odbio­ru, chy­ba że Sprze­daw­ca zapro­po­no­wał, że sam odbie­rze Pro­dukt. Do zacho­wa­nia ter­mi­nu wystar­czy ode­sła­nie Pro­duk­tu przed jego upły­wem. Kon­su­ment może zwró­cić Pro­dukt na adres: ul. Miń­ska 25 lok. 16, 03–808 War­sza­wa.
 13.    Kon­su­ment pono­si odpo­wie­dzial­ność za zmniej­sze­nie war­to­ści Pro­duk­tu będą­ce wyni­kiem korzy­sta­nia z nie­go w spo­sób wykra­cza­ją­cy poza koniecz­ny do stwier­dze­nia cha­rak­te­ru, cech i funk­cjo­no­wa­nia Pro­duk­tu.

9)    POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 1.       Niniej­szy punkt Regu­la­mi­nu ma zasto­so­wa­nie jedy­nie do Klien­tów będą­cych kon­su­men­ta­mi.
 2.       Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje doty­czą­ce moż­li­wo­ści sko­rzy­sta­nia przez Klien­ta będą­ce­go kon­su­men­tem z poza­są­do­wych spo­so­bów roz­pa­try­wa­nia rekla­ma­cji i docho­dze­nia rosz­czeń oraz zasa­dy dostę­pu do tych pro­ce­dur dostęp­ne są na stro­nie inter­ne­to­wej Urzę­du Ochro­ny Kon­ku­ren­cji i Kon­su­men­tów pod adre­sem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
 3.       Kon­su­ment posia­da nastę­pu­ją­ce przy­kła­do­we moż­li­wo­ści sko­rzy­sta­nia z poza­są­do­wych spo­so­bów roz­pa­try­wa­nia rekla­ma­cji i docho­dze­nia rosz­czeń: (1) wnio­sek o roz­strzy­gnię­cie spo­ru do sta­łe­go polu­bow­ne­go sądu kon­su­menc­kie­go (wię­cej infor­ma­cji na stro­nie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wnio­sek w spra­wie poza­są­do­we­go roz­wią­za­nia spo­ru do woje­wódz­kie­go inspek­to­ra Inspek­cji Han­dlo­wej (wię­cej infor­ma­cji na stro­nie inspek­to­ra wła­ści­we­go ze wzglę­du na miej­sce wyko­ny­wa­nia dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej przez Sprze­daw­cę); oraz (3) pomoc powia­to­we­go (miej­skie­go) rzecz­ni­ka kon­su­men­tów lub orga­ni­za­cji spo­łecz­nej, do któ­rej zadań sta­tu­to­wych nale­ży ochro­na kon­su­men­tów (m.in. Fede­ra­cja Kon­su­men­tów, Sto­wa­rzy­sze­nie Kon­su­men­tów Pol­skich). Pora­dy udzie­la­ne są mię­dzy inny­mi mailo­wo pod adre­sem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod nume­rem info­li­nii kon­su­menc­kiej 801 440 220 (info­li­nia czyn­na w Dni Robo­cze, w godzi­nach 8:00 — 18:00, opła­ta za połą­cze­nie wg tary­fy ope­ra­to­ra).
 4.       Pod adre­sem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostęp­na jest plat­for­ma inter­ne­to­we­go sys­te­mu roz­strzy­ga­nia spo­rów pomię­dzy kon­su­men­ta­mi i przed­się­bior­ca­mi na szcze­blu unij­nym (plat­for­ma ODR). Plat­for­ma ODR sta­no­wi inte­rak­tyw­ną i wie­lo­ję­zycz­ną stro­nę inter­ne­to­wą z punk­tem kom­plek­so­wej obsłu­gi dla kon­su­men­tów i przed­się­bior­ców dążą­cych do poza­są­do­we­go roz­strzy­gnię­cia spo­ru doty­czą­ce­go zobo­wią­zań umow­nych wyni­ka­ją­cych z inter­ne­to­wej umo­wy sprze­da­ży lub umo­wy o świad­cze­nie usług (wię­cej infor­ma­cji na stro­nie samej plat­for­my lub pod adre­sem inter­ne­to­wym Urzę­du Ochro­ny Kon­ku­ren­cji i Kon­su­men­tów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

10)  POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 1.       Niniej­szy punkt regu­la­mi­nu ma zasto­so­wa­nie jedy­nie do Klien­tów nie­bę­dą­cych kon­su­men­ta­mi.
 2.       Sprze­daw­cy przy­słu­gu­je pra­wo odstą­pie­nia od Umo­wy Sprze­da­ży zawar­tej z Klien­tem nie­bę­dą­cym kon­su­men­tem w ter­mi­nie 14 dni kalen­da­rzo­wych od dnia jej zawar­cia. Odstą­pie­nie od Umo­wy Sprze­da­ży w tym wypad­ku może nastą­pić bez poda­nia przy­czy­ny i nie rodzi po stro­nie Klien­ta nie­bę­dą­ce­go kon­su­men­tem żad­nych rosz­czeń w sto­sun­ku do Sprze­daw­cy.
 3.       Z chwi­lą wyda­nia przez Sprze­daw­cę Pro­duk­tu prze­woź­ni­ko­wi prze­cho­dzą na Klien­ta nie będą­ce­go kon­su­men­tem korzy­ści i cię­ża­ry zwią­za­ne z Pro­duk­tem oraz nie­bez­pie­czeń­stwo przy­pad­ko­wej utra­ty lub uszko­dze­nia Pro­duk­tu. Sprze­daw­ca w takim wypad­ku nie pono­si odpo­wie­dzial­no­ści za utra­tę, uby­tek lub uszko­dze­nie Pro­duk­tu powsta­łe od przy­ję­cia go do prze­wo­zu aż do wyda­nia go Klien­to­wi oraz za opóź­nie­nie w prze­wo­zie prze­sył­ki.
 4.       W razie prze­sła­nia Pro­duk­tu do Klien­ta za pośred­nic­twem prze­woź­ni­ka Klient nie będą­cy kon­su­men­tem obo­wią­za­ny jest zba­dać prze­sył­kę w cza­sie i w spo­sób przy­ję­ty przy prze­sył­kach tego rodza­ju. Jeże­li stwier­dzi, że w cza­sie prze­wo­zu nastą­pił uby­tek lub uszko­dze­nie Pro­duk­tu, obo­wią­za­ny jest doko­nać wszel­kich czyn­no­ści nie­zbęd­nych do usta­le­nia odpo­wie­dzial­no­ści prze­woź­ni­ka.
 5.       Odpo­wie­dzial­ność Usługodawcy/Sprzedawcy w sto­sun­ku do Usługobiorcy/Klienta nie będą­ce­go kon­su­men­tem, bez wzglę­du na jej pod­sta­wę praw­ną, jest ogra­ni­czo­na — zarów­no w ramach poje­dyn­cze­go rosz­cze­nia, jak rów­nież za wszel­kie rosz­cze­nia w sumie — do wyso­ko­ści zapła­co­nej ceny oraz kosz­tów dosta­wy z tytu­łu Umo­wy Sprze­da­ży. Usługodawca/Sprzedawca pono­si odpo­wie­dzial­ność w sto­sun­ku do Usługobiorcy/Klienta nie będą­ce­go kon­su­men­tem tyl­ko za typo­we szko­dy prze­wi­dy­wal­ne w momen­cie zawar­cia umo­wy i nie pono­si odpo­wie­dzial­no­ści z tytu­łu utra­co­nych korzy­ści w sto­sun­ku do Usługobiorcy/Klienta nie będą­ce­go kon­su­men­tem.
 6.       Wszel­kie spo­ry powsta­łe pomię­dzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą nie­bę­dą­cym kon­su­men­tem zosta­ją pod­da­ne sądo­wi wła­ści­we­mu ze wzglę­du na sie­dzi­bę Sprzedawcy/Usługodawcy.

11)  USŁUGI ELEKTRONICZNE NA STRONIE INTERNETOWEJ

 1.       Na Stro­nie Inter­ne­to­wej dostęp­ne są nastę­pu­ją­ce Usłu­gi Elek­tro­nicz­ne: For­mu­larz Zamó­wie­nia. Usłu­gi Elek­tro­nicz­ne są nie­od­płat­ne.
 2.       Zło­że­nie Zamó­wie­nia za pomo­cą For­mu­la­rza Zamó­wie­nia nastę­pu­je po wyko­na­niu łącz­nie dwóch kolej­nych kro­ków – (1) po wypeł­nie­niu For­mu­la­rza Zamó­wie­nia dostęp­ne­go na Stro­nie Inter­ne­to­wej i (2) klik­nię­ciu pola akcji „Potwier­dzam zakup” – do tego momen­tu ist­nie­je moż­li­wość samo­dziel­nej mody­fi­ka­cji wpro­wa­dza­nych danych (w tym celu nale­ży kie­ro­wać się wyświe­tla­ny­mi komu­ni­ka­ta­mi oraz infor­ma­cja­mi dostęp­ny­mi na Stro­nie Inter­ne­to­wej). W For­mu­la­rzu Zamó­wie­nia nie­zbęd­ne jest poda­nie przez Klien­ta nastę­pu­ją­cych danych: imię i nazwi­sko, adres pocz­ty elek­tro­nicz­nej, adres (kraj, uli­ca i numer, mia­sto, kod pocz­to­wy, region/województwo). W przy­pad­ku Klien­tów nie­bę­dą­cych kon­su­men­ta­mi nale­ży podać dodat­ko­wo numer NIP oraz nazwę fir­my.
 3.       Sko­rzy­sta­nie z For­mu­la­rza Zamó­wie­nia ma cha­rak­ter jed­no­ra­zo­wy i ule­ga zakoń­cze­niu z chwi­lą zło­że­nia Zamó­wie­nia za jego pośred­nic­twem albo z chwi­lą wcze­śniej­sze­go zaprze­sta­nia skła­da­nia Zamó­wie­nia za jego pośred­nic­twem przez Usłu­go­bior­cę.
 4.       Wyma­ga­nia tech­nicz­ne nie­zbęd­ne do współ­pra­cy z sys­te­mem tele­in­for­ma­tycz­nym, któ­rym posłu­gu­je się Usłu­go­daw­ca: (1) kom­pu­ter, lap­top, tablet, smart­fon lub inne urzą­dze­nie mul­ti­me­dial­ne z dostę­pem do Inter­ne­tu; (2) dostęp do pocz­ty elek­tro­nicz­nej; (3) prze­glą­dar­ka inter­ne­to­wa: Mozil­la Fire­fox w wer­sji 17.0 i wyż­szej lub Inter­net Explo­rer w wer­sji 9.0 i wyż­szej, Ope­ra w wer­sji 12.0 i wyż­szej, Google Chro­me w wer­sji 23.0. i wyż­szej, Safa­ri w wer­sji 5.0 i wyż­szej; (4) włą­cze­nie w prze­glą­dar­ce inter­ne­to­wej moż­li­wo­ści zapi­su pli­ków Cookies oraz obsłu­gi Java­script.
 5.       Usłu­go­bior­ca jest obo­wią­za­ny do korzy­sta­nia ze Stro­ny Inter­ne­to­wej w spo­sób zgod­ny z pra­wem i dobry­mi oby­cza­ja­mi mając na uwa­dze posza­no­wa­nie dóbr oso­bi­stych oraz praw autor­skich i wła­sno­ści inte­lek­tu­al­nej Usłu­go­daw­cy oraz osób trze­cich. Usłu­go­bior­ca obo­wią­za­ny jest do wpro­wa­dza­nia danych zgod­nych ze sta­nem fak­tycz­nym. Usłu­go­bior­cę obo­wią­zu­je zakaz dostar­cza­nia tre­ści o cha­rak­te­rze bez­praw­nym.
 6.       Rekla­ma­cje zwią­za­ne ze świad­cze­niem Usług Elek­tro­nicz­nych przez Usłu­go­daw­cę oraz pozo­sta­łe rekla­ma­cje zwią­za­nie z dzia­ła­niem Stro­ny Inter­ne­to­wej (z wyłą­cze­niem pro­ce­du­ry rekla­ma­cji Pro­duk­tu, któ­ra zosta­ła wska­za­na w pkt. 7 Regu­la­mi­nu) moż­na skła­dać na przy­kład w for­mie elek­tro­nicz­nej za pośred­nic­twem pocz­ty elek­tro­nicz­nej na adres: sklep@mapkazdrapka.pl lub pisem­nie na adres: ul. Miń­ska 25 lok. 16, 03–808 War­sza­wa. Zale­ca się poda­nie przez Usłu­go­bior­cę w opi­sie rekla­ma­cji: (1) infor­ma­cji i oko­licz­no­ści doty­czą­cych przed­mio­tu rekla­ma­cji, w szcze­gól­no­ści rodza­ju i daty wystą­pie­nia nie­pra­wi­dło­wo­ści; (2) żąda­nia Usłu­go­bior­cy; oraz (3) danych kon­tak­to­wych skła­da­ją­ce­go rekla­ma­cję – uła­twi to i przy­spie­szy roz­pa­trze­nie rekla­ma­cji przez Usłu­go­daw­cę. Wymo­gi poda­ne w zda­niu poprzed­nim mają for­mę jedy­nie zale­ce­nia i nie wpły­wa­ją na sku­tecz­ność rekla­ma­cji zło­żo­nych z pomi­nię­ciem zale­ca­ne­go opi­su rekla­ma­cji. Usłu­go­daw­ca usto­sun­ku­je się do rekla­ma­cji nie­zwłocz­nie, nie póź­niej niż w ter­mi­nie 14 dni kalen­da­rzo­wych.

12)  POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1.       Admi­ni­stra­to­rem danych oso­bo­wych zbie­ra­nych za pośred­nic­twem Stro­ny Inter­ne­to­wej jest Sprze­daw­ca.
 2.       Dane oso­bo­we są prze­twa­rza­ne zgod­nie z usta­wą o ochro­nie danych oso­bo­wych z dnia 29 sierp­nia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) (zwa­na dalej: Usta­wą o ochro­nie danych oso­bo­wych) oraz usta­wą o świad­cze­niu usług dro­gą elek­tro­nicz­ną z dnia 18 lip­ca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3.       Admi­ni­stra­tor dokła­da szcze­gól­nej sta­ran­no­ści w celu ochro­ny inte­re­sów osób, któ­rych dane doty­czą, a w szcze­gól­no­ści zapew­nia, że zbie­ra­ne przez nie­go dane są prze­twa­rza­ne zgod­nie z pra­wem; zbie­ra­ne dla ozna­czo­nych, zgod­nych z pra­wem celów i nie­pod­da­wa­ne dal­sze­mu prze­twa­rza­niu nie­zgod­ne­mu z tymi cela­mi; mery­to­rycz­nie popraw­ne i ade­kwat­ne w sto­sun­ku do celów, w jakich są prze­twa­rza­ne oraz prze­cho­wy­wa­ne w posta­ci umoż­li­wia­ją­cej iden­ty­fi­ka­cję osób, któ­rych doty­czą, nie dłu­żej niż jest to nie­zbęd­ne do osią­gnię­cia celu prze­twa­rza­nia.
 4.       Dane oso­bo­we zbie­ra­ne przez admi­ni­stra­to­ra za pośred­nic­twem Stro­ny Inter­ne­to­wej zbie­ra­ne są w celu zawar­cia i reali­za­cji Umo­wy Sprze­da­ży lub umo­wy o świad­cze­nie Usłu­gi Elek­tro­nicz­nej.
 5.       Moż­li­wi odbior­cy danych oso­bo­wych Klien­tów Sprze­daw­cy:
 6.    W przy­pad­ku Klien­ta, któ­ry korzy­sta ze spo­so­bu dosta­wy prze­sył­ką pocz­to­wą lub prze­sył­ką kurier­ską, admi­ni­stra­tor udo­stęp­nia zebra­ne dane oso­bo­we Klien­ta wybra­ne­mu prze­woź­ni­ko­wi lub pośred­ni­ko­wi reali­zu­ją­ce­mu prze­sył­ki na zle­ce­nie Sprze­daw­cy.
 7.    W przy­pad­ku Klien­ta, któ­ry korzy­sta ze spo­so­bu płat­no­ści elek­tro­nicz­nych lub kar­tą płat­ni­czą admi­ni­stra­tor udo­stęp­nia zebra­ne dane oso­bo­we Klien­ta, wybra­ne­mu pod­mio­to­wi obsłu­gu­ją­ce­mu powyż­sze płat­no­ści na Stro­nie Inter­ne­to­wej.
 8.       Usługobiorca/Klient ma pra­wo dostę­pu do tre­ści swo­ich danych oraz ich popra­wia­nia. Żąda­nie w tym zakre­sie może zostać zło­żo­ne na przy­kład w for­mie elek­tro­nicz­nej za pośred­nic­twem pocz­ty elek­tro­nicz­nej na adres: sklep@mapkazdrapka.pl lub pisem­nie na adres: ul. Miń­ska 25 lok. 16, 03–808 War­sza­wa. Ponad­to każ­dej oso­bie przy­słu­gu­je pra­wo do kon­tro­li prze­twa­rza­nia danych, któ­re jej doty­czą, zawar­tych w zbio­rze danych Sprze­daw­cy, a zwłasz­cza pra­wo do: żąda­nia uzu­peł­nie­nia, uak­tu­al­nie­nia, spro­sto­wa­nia danych oso­bo­wych, cza­so­we­go lub sta­łe­go wstrzy­ma­nia ich prze­twa­rza­nia lub ich usu­nię­cia, jeże­li są one nie­kom­plet­ne, nie­ak­tu­al­ne, nie­praw­dzi­we lub zosta­ły zebra­ne z naru­sze­niem usta­wy albo są już zbęd­ne do reali­za­cji celu, dla któ­re­go zosta­ły zebra­ne.
 9.       Pod­sta­wą prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych Usłu­go­bior­cy lub Klien­ta jest koniecz­ność reali­za­cji umo­wy, któ­rej jest stro­ną lub pod­ję­cia na jego żąda­nie dzia­łań przed jej zawar­ciem.
 10.       Poda­nie danych oso­bo­wych jest dobro­wol­ne, acz­kol­wiek nie­poda­nie wska­za­nych w Regu­la­mi­nie danych oso­bo­wych nie­zbęd­nych do zawar­cia Umo­wy Sprze­da­ży lub umo­wy o świad­cze­nie Usłu­gi Elek­tro­nicz­nej skut­ku­je bra­kiem moż­li­wo­ści zawar­cia tej­że umo­wy. Dane nie­zbęd­ne do zawar­cia Umo­wy Sprze­da­ży lub umo­wy o świad­cze­nie Usłu­gi Elek­tro­nicz­nej wska­za­ne są tak­że każ­do­ra­zo­wo na Stro­nie Inter­ne­to­wej przed zawar­ciem danej umo­wy.

13)  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1.       Umo­wy zawie­ra­ne poprzez Stro­nę Inter­ne­to­wą zawie­ra­ne są w języ­ku pol­skim.
 2.       W spra­wach nie­ure­gu­lo­wa­nych niniej­szym regu­la­mi­nem mają zasto­so­wa­nie powszech­nie obo­wią­zu­ją­ce prze­pi­sy pra­wa pol­skie­go, w szcze­gól­no­ści: Kodek­su cywil­ne­go; usta­wy o świad­cze­niu usług dro­gą elek­tro­nicz­ną z dnia 18 lip­ca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Usta­wy o Pra­wach Kon­su­men­ta oraz inne wła­ści­we prze­pi­sy powszech­nie obo­wią­zu­ją­ce­go pra­wa.

 

Dzię­ku­je­my za uważ­ną lek­tu­rę!

W razie pytań jeste­śmy zawsze do Pań­stwa dys­po­zy­cji – pro­si­my o kon­takt bez­po­śred­nio z Pań­stwa opie­ku­nem lub korzy­sta­jąc z danych poda­nych na wstę­pie.

Zapra­sza­my do współ­pra­cy,

Zespół AdBet­ter

14)  WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)

Wzór for­mu­la­rza odstą­pie­nia od umo­wy

(for­mu­larz ten nale­ży wypeł­nić i ode­słać tyl­ko w przy­pad­ku chę­ci odstą­pie­nia od umo­wy)

–   Adre­sat:

AdBet­ter Mariusz Woź­nic­ki

 1. Miń­ska 25 lok. 16, 03–808 War­sza­wa

sklep@mapkazdrapka.pl

 

–   Ja/My(*) niniej­szym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstą­pie­niu od umo­wy sprze­da­ży nastę­pu­ją­cych rze­czy(*) umo­wy dosta­wy nastę­pu­ją­cych rze­czy(*) umo­wy o dzie­ło pole­ga­ją­cej na wyko­na­niu nastę­pu­ją­cych rzeczy(*)/o świad­cze­nie nastę­pu­ją­cej usłu­gi(*)

–   Data zawar­cia umowy(*)/odbioru(*)

–   Imię i nazwi­sko konsumenta(-ów)

–   Adres konsumenta(-ów)

–   Pod­pis konsumenta(-ów) (tyl­ko jeże­li for­mu­larz jest prze­sy­ła­ny w wer­sji papie­ro­wej)

–   Data

(*) Nie­po­trzeb­ne skre­ślić.